هیرولیک | Herolic

Herolic - E03 – Avengers Assemble

August 31, 2019

اپیزودی که من و بردیا از 22 فیلم مارول میگیم و با سری اولشون خداحافظی میکنیم 

All prepared: Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

Logo and Cover: Nasrin Shams

Soundtracks:

Alan Silvestri - Avengers - Endgame_2019 – OST

Alan Silvestri - Avengers - Infinity War_2018 - OST

Alan Silvestri-The Avengers-2012 - OST

Podbean App

Play this podcast on Podbean App