هیرولیک | Herolic

Herolic - E05 - Captain America

October 29, 2019

کاپیتان آمریکا

مردی که به خاطر فروش کم کتاباش کشته شد ولی بعد زنده شد و فروششم زیاد شد

All prepared: Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

Logo and Cover: Nasrin Shams

Soundtracks:

Captain America: Alan Silvestri. Henry Jackman

Jen Titus - O' Death

Manowar: Die With Honor

https://hamibash.com/herolicpodcast

https://www.instagram.com/herolic.podcast/

Podbean App

Play this podcast on Podbean App