هیرولیک | Herolic
Herolic - E02 – Marvel vs DC

Herolic - E02 – Marvel vs DC

July 29, 2019

مارول یا دی سی مسئله این است

All prepared: Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

Logo and Cover: Nasrin Shams

Soundtracks:

Avengers Endgame: One-shot By Alan Silvestri

Captain America: Groove Addicts, The Gateway  - Groove Addicts, Shadow Games

Superman - The Movie (1978) :John Debney, Royal Scottish National Orchestra

Iron Man 3: Bryan Tyler

Avengers (Age of Altron): Bryan Tyler - The Mission.Danny Elfman - It Begins

Herolic - E01 - Rise of the Heroes

Herolic - E01 - Rise of the Heroes

July 12, 2019

پادکست هیرولیک، روایت تولد و زیست ابرقهرمان هاست. روایتی که من "فائقه تبریزی" با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس برداشت ها و تحلیل های خودم تعریف می کنم.

نقشه ی راه هیرولیک، تنها استفاده از یک سری داستان مصور و جذاب و برگردان آنها به فارسی نیست! هیرولیک قصد دارد تا به ریشه های انسانی نیاز بشر به یک قهرمان بپردازد. از قهرمانان با نیروهای ماورایی گرفته تا یاغی های ماسک داری که به دنبال اجرای عدالت به راه و روش مخصوص خودشان هستند.

هیرولیک علاوه بر همه ی اینها، به سراغ سینما و ادبیات رفته و داستان های این شخصیت ها را همراه با مخاطبینشان تحلیل و تعریف می کند. داستان هایی که گاهی در فضای روشنفکرانه ادبیات گم شدند و آنچنان که باید به آنها پرداخته نشد.

تا اینجا تمام تلاش هیرولیک برای ارائه ای جذاب و قوی بوده و امیدوار است در ادامه ی راه نیز به این اصل پایبند بماند.

All prepared: Faeeqe Tabrizi and Bardia Barj

Logo and Cover: Nasrin Shams

Soundtracks:

Avengers Endgame: One-shot By Alan Silvestri

The Dark Night: Agent of Chaos By Hans Zimmer and James Howard

Antman: It Ain't Over Till the Wasp Lady Stings By Christophe Beck

Avengers (Age of Altron): Heroes By Danny Elfman - The Battle.  Bryan Tyler - The Mission.Danny Elfman - It Begins

Podbean App

Play this podcast on Podbean App